ATM advice
Antwoorden op veel gestelde vragen.

ATM advice: Antwoorden op veel gestelde vragen.

Wie is ATM advice?

ATM staat voor Accounting, Tax & More.

Wij kunnen u helpen en bijstaan bij:

 • De oprichting en sluiting van uw onderneming
 • Voeren, organiseren, digitaliseren en automatiseren van uw boekhouding
 • Opmaken en indienen van fiscale aangiften (btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, …)
 • Opmaken van jaarrekeningen, Intrastat-aangifte etc.

Dit alles combineren we met een actieve adviesverlening, waarbij we steeds op zoek zijn naar de beste oplossing op maat van uw situatie. We kijken daarbij verder dan uw boekhouding en fiscale aangifte.

Hoe controleer ik de geldigheid van een btw- nummer?

Via de VIES-databank van de Europese Commissie kan u de geldigheid van een btw-nummer controleren.
Tip: bewaar het resultaat van de geldigheidscontrole en herhaal deze controle regelmatig, zodat u steeds kan aantonen dat op het moment van facturatie het nummer geldig was.

Waar kan ik een kopie van mijn aanslagbiljet terugvinden?

Via myminfin kan u uw persoonlijk fiscaal dossier raadplegen. Naast al uw inkomstenfiches, fiscale attesten, een overzicht van uw onroerende bezittingen en huurcontract, kan u daar ook uw aanslagbiljet downloaden.

Tip: btw- plichtigen kunnen via deze weg ook de actuele toestand van hun btw-rekening-courant raadplegen.

Waar kan ik de jaarrekening van een (andere) onderneming raadplegen?

De jaarrekeningen zijn gratis consulteerbaar op de website van de balanscentrale van de Nationale bank van België

Indien u uitgebreidere financiële informatie wenst, kunnen wij u hierbij ook helpen via onze licentie op uitgebreidere databanken.

De postbezorger vraagt een postvolmacht om brieven en pakjes voor mijn onderneming te kunnen aanvaarden. Hoe bekom ik zo’n volmacht?

Via de My Enterprise applicatie van de kruispuntbank van ondernemingen kan u een gratis postvolmacht genereren.

U kan ook opteren voor een betalende, overdraagbare en niet-gepersonaliseerde volmacht van bpost.

Wanneer heb ik inhoudingsplicht en wat zijn de gevolgen?

Ondernemingen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van hun medecontractanten (leveranciers) voor werken in onroerende staat (bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud) of activiteiten in de bewakings- of vleessector.

Heeft uw (onder)aannemer schulden bij de fiscus of de sociale zekerheid, dan kunnen de FOD Financiën en de RSZ u als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk stellen voor die schulden, tenzij u de inhoudingsplicht op facturen strikt respecteert en correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort.

 

U moet nagaan of de inhoudingsplicht op facturen geldt wanneer u een contract afsluit en bij de betaling van elke factuur die u krijgt voor de werken. Er is een inhouding van 15% op het factuurbedrag (exclusief btw) bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën en van 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid.

Op www.checkinhoudingsplicht.be kan u in realtime controleren of u voor voornoemde leveranciers een inhouding moet doen op de facturen.

Hoe kan ik mijn mandaat als bestuurder aantonen?

Uw aanstelling als bestuurder werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze en vele andere publicaties zijn openbaar en vrij te consulteren via de website van het Belgisch Staatsblad.

Zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Wat is het verschil?

Wanneer u naast uw zelfstandige activiteit minstens een halftijdse betrekking als werknemer in dienstverband uitoefent, wordt u zelfstandige in bijberoep en zal u uw sociale rechten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheid, …) openen via uw werknemersstatuut.

Moet ik BTW aanrekenen bij de verkoop van een tweedehandswagen?

Als particulier: neen

Als btw-plichtige: ja. Onder bepaalde voorwaarden kan u gebruik maken van de tolerantie uit de administratieve circulaire nr. 36/2015 (ET 119.650) van 23 november 2015, waarbij slechts op de helft van de maatstaf van heffing BTW (21%) verschuldigd is.

Welke informatie moet een financieel plan van een BV minstens bevatten?

In het kader van een oprichting van een besloten vennootschap (BV), bepaalt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dat het financieel plan minstens volgende elementen moet bevatten:

 • een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
 • een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
 • een openingsbalans opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3 WVV, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
 • een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3 WVV;
 • een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting;
 • een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
 • in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

 

Factuurvermeldingen bij werk in onroerende staat

In volgende situaties is een passende factuurvermelding noodzakelijk:
? Werk in onroerende staat aan Belgische BTW-plichtige (vanaf 1/1/2023)
? Het verlaagde tarief (6%) voor werken in onroerende staat (vanaf 1/1/2022)
? De tijdelijke BTW verlaging (6%) voor levering en installatie van fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers in een woning die jonger is dan 10 jaar
De respectievelijke factuurvermeldingen kan u hier terugvinden.

 

Telefoon

+32 (0)3 680 10 20

Adresgegevens

Accounting Tax & More | ATM advice
Beukenlei 22/1
2960 Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht)